EN SQ МК

Корисни врски

Совет на Европа
Парламентарно собрание
Совет на Европа

Документи и архиви

ЕУ

Законодавна база на податоци и Протокол 2 од Лисабонскиот договор

ЕУ

Национални парламенти и Европски парламент

Европска Унија

ЕУР-лекс: Портал до правото на Европската Унија

Европска Унија

ОЕИЛ: База на податоци за следење на процесот на донесување одлуки во ЕУ

Европска Унија

Институции на ЕУ и други органи

Европска Унија

Публикации, извештаи, статистика и библиотеки на ЕУ

 

 

Европска Унија

Евровок: повеќејазичен речник на синоними на ЕУ


Европска Унија

ПреЛекс: Служба за публикации на ЕУ

 

 

Европска Унија

Н-лекс: заеднички портал до националното право

 

 

Европска Унија

ПреЛекс: Следење на процесот на донесување одлуки меѓу институциите
Европска Унија

Регистар на Советот на Конзилиумот: Совет на Европската Унија

Европска Унија

Еуропа директ

Европска Унија

Европски центар за парламентарно истражување и документација

Европска Унија

Евростат: Ваш клуч до европската статистика
Република Македонија

Собрание на Република МакедонијаРепублика Македонија

Службен весник на Република МакедонијаУНДП

Институт на Светската банка, Европската комисија, НДИ и Меѓународен ИДИП Агора: Портал за парламентарен развојРепублика Македонија

Секретаријат за европски прашања, Влада на Република Македонија

    
Вести од ЕУ и дебати за политиките - низ јазиците

EurActiv


 

 

 

 


a

Преведено од оригиналните изданија на јазиците од поимникот Евровок (издание 4.4), © Европска Унија, 2012

македонски превод: © Национален демократски институт за меѓународни работи, 2012

Одговорноста за македонскиот превод е целосно кај Националниот демократски институт за меѓународни работи